Vnitřní řád Školní jídelny MADORET Lanškroun, B. Smetany

Dokument ke stažení – Vnitřní řád

 

1. Charakteristika zařízení

 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany

B. Smetany 493, 563 01  Lanškroun – Žichlínské Předměstí

tel. 465 324 673

e-mail: madoret@madoret.eu, web: www.madoret.eu

1.2. Organizační členění

1.2.1 Školní jídelna B. Smetany 493, 563 01 Lanškroun  zajišťuje  stravování dětí, žáků a studentů:

– Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

– Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140  (bývalá ZŠ speciální)

– Gymnázium Lanškroun – třída Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, 1. – 4. ročník

– SOŠ a SOU Lanškroun

– Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec

1.2.2. Školní výdejna nám. J. M. Marků 80, 563 01 Lanškroun  zajišťuje stravování žáků a studentů:

– Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

– Gymnázium Lanškroun – třída Prima, Sekunda

1.2.3. Školní jídelna Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun  zajišťuje stravování žáků a studentů:

– Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí

– Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

– Gymnázium Lanškroun – třída Tercie, Kvarta

1.3. Charakteristika

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a je zřízena na základě Zřizovací listiny vydané Městem Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí. Činnost organizace vychází z platných právních předpisů.

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje za úplatu stravování cizím strávníkům.

Školní jídelna poskytuje školní stravování žákům základních škol (za cenu jako v době pobytu ve škole) také v době školních prázdnin, § 119 školský zákon.

Žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd. Žák nebo student, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní  jídelně.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se hradí plná cena oběda. Studenti   ubytováni na internátě mají právo odebrat denně jedno hlavní  jídlo (oběd, večeře) a jedno doplňkové jídlo (snídaně).

Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu.  Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Večeří se rozumí hlavní chod, nápoj a případně doplněk  (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v těchto jídelnách.

 2. Legislativní rámec

 Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 7, 28, 29, 30, 31, 117, 119, 122, 144), který byl novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění, aktualizovaná vyhláškou č. 602/2006 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění zákona 456/2004 Sb.

Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 3. Organizace stravování

Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole.  Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Večeří se rozumí hlavní chod, nápoj a případně doplněk  (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v těchto jídelnách. Strávník, který nemá objednanou stravu, se nesmí zdržovat v prostorách jídelen. Doprovod strávníka může čekat v šatně jídelny.

3.1. Přihlášení ke stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně se musí strávník  řádně přihlásit a zakoupit si elektronický čip v  hodnotě 100,-Kč včetně DPH, jež slouží k vyzvednutí stravy, přeobjednání nebo k odhlášení stravy.  V případě ztráty  nebo znehodnocení čipu si strávník zapůjčí náhradní kartu pro výdej stravy a neprodleně si zakoupí čip nový. Elektronický čip je možno vykoupit zpět, není-li mechanicky poškozen a zároveň za předpokladu, že se již strávník nebude ve školní jídelně stravovat.

Školní jídelna je plátcem DPH a z každého prodaného čipu odvádí  DPH.  Při zpětném výkupu čipu od strávníka – neplátce – se již nedá DPH uplatnit a z tohoto důvodu vyplácíme při výkupu čipů částku 80,-Kč.

3.2. Způsob platby stravného

  • bezhotovostně na účet školní jídelny 27 – 4978430207/0100

Školní jídelna používá k identifikaci bezhotovostní platby rodné číslo strávníka, pokud strávník nesouhlasí s tímto postupem, musí si zvolit kombinaci 8 až 10místných čísel, kterou bude při zasílání plateb používat. Podmínkou pro spárování platby se stravovacím systémem je  nahlášení variabilního symbolu u pokladního okénka, stačí telefonicky

  • inkasní způsob placení stravného po uzavření smlouvy se školní jídelnou
  • vložení finanční hotovosti u pokladního okénka na provozu B. Smetany nebo Dobrovského.  Provozní doba pokladen je od 7,00 – 8,00 hod. a od 10,30 – 13,45 hod.  Pro zakoupení stravy na další měsíc je vždy jeden den v měsíci prodloužen předprodej stravy.  Strávníci jsou včas na prodej upozorněni.

V případě nedostatečné hotovosti na účtu strávníka nelze oběd objednat.

3.3. Objednávání a odhlašování stravování

Objednání a odhlašování stravy je možné buď na internetu, na objednávkových terminálech v jídelnách nebo telefonicky na číslech 465 324 673, 739 041 961 (provoz B. Smetany), 465 324 232, 603 831 095 (provoz Dobrovského). Strava musí být objednána nebo odhlášena nejdéle do 13,45 hod. předešlého pracovního dne. V naléhavých případech jako je nemoc apod., je možné se telefonicky dohodnout do 7 hod. ráno s paní pokladní na odhlášce či přihlášce stravy. Přístupové hesla k objednávkám přes internet si vyžádejte u pokladního okénka příslušného provozu.  Neodebrané obědy propadají.  Strávník si může požádat o výpis odebrané stravy.

Jídelní lístek je zadáván s časovým předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat na výdejních místech a internetových stránkách:

 www.madoret.eu – provozovna B. Smetany nebo Dobrovského (dle toho, kde se strávník stravuje), záložka „ONLINE OBJEDNÁVKA“   nebo

přímo na internetových stránkách:

https://objednavka.madoret.eu/bsmetany/ –   provoz B. Smetany

https://objednavka.madoret.eu/dobrovskeho/ –   provoz Dobrovského

Uživatelské jméno a heslo strávník obdrží po vyžádání v pokladně příslušného provozu.

3.4. Ceny stravného a výdejní doby

Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku, věkové skupiny jsou stanovené Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná  1. 9.  a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Ceny stravného:

Snídaně                       strávníci 15 a více let             21,-Kč

Přesnídávka               strávníci 15 a více let              12,-Kč

Obědy                          strávníci do 6 let                    28,-Kč

Obědy                          strávníci 7 – 10 let                  34,-Kč

Obědy                          strávníci 11 – 14 let                37,-Kč

Obědy                          strávníci 15 a více let             42,-Kč

Obědy                           veřejnost                                 115,-Kč

 

Večeře                         strávníci 15 a více let             36,-Kč

Večeře                           veřejnost                                 85,-Kč

Přeplatky se automaticky převádí na následující školní rok. Po ukončení stravného je každý strávník povinen účet zrušit a požádat o převedení hotovosti na účet nebo si můžou rodiče žáků přeplatek vyzvednout v hotovosti na pokladně.  Žákům a studentům přeplatky v hotovosti nevydáváme. Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., NOZ § 629. Školní jídelna si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty zúčtuje do tržeb.

 3.5. Výdejní doby

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu onemocění Covid-19 je stanoven časový harmonogram výdeje obědů pro žáky a veřejnost.

Výdejní doba – jídelna ul. B. Smetany:

a) Snídaně

úterý – pátek                      6.00 – 7.30 hod.                     studenti SOŠ a SOU Lanškroun

b) Oběd

pondělí – pátek                  10.15 – 10.50 hod.                jídlo do jídlonosičů a veřejnost

pondělí – pátek                   10.55 – 11.10 hod.                 výdej pro žáky

pondělí – pátek                   11.15 – 11.45 hod.                výdej pro veřejnost

pondělí – pátek                   11.50 – 12.15 hod.                výdej pro žáky

pondělí – pátek                  12.15 – 12.45 hod.                 výdej pro veřejnost

pondělí – pátek                   12.50 – 13.45 hod.                výdej pro žáky

 

Výdejní doba – jídelna ul. Dobrovského:

pondělí – pátek           10.15 – 10.45 hod.                 jídlo do jídlonosičů a veřejnost

pondělí – pátek            10.50 – 11.10 hod.                  výdej pro žáky

pondělí – pátek            11.15 – 11.45 hod.                 výdej pro veřejnost

pondělí – pátek            11.50 – 13.45 hod.                 výdej pro žáky

 

Výdejní doba – výdejna J. M. Marků:

pondělí – pátek           10.30 – 10.45  hod.                jídlo do jídlonosičů a veřejnost

pondělí – pátek            10.50 – 11.10  hod.                výdej pro žáky

pondělí – pátek            11.15 – 11.45 hod.                  výdej pro veřejnost

pondělí – pátek            13.15 – 13.45 hod.                výdej pro žáky

 

Výdejní doba – výdejna Střelnice:

pondělí – pátek           11.30 – 13.45 hod.                 běžný výdej

 

3.6. Hmotnost porce masa v syrovém stavu

 

Obědy strávníci do 6 let                                 50 gr

strávníci 7 – 10 let                                          60 gr

strávníci 11 – 14 let                                        70 gr

strávníci 15 a více let                                     80 gr

veřejnost                                                         100 gr

 

Večeře strávníci 15 a více let                          80 gr

veřejnost                                                              80 gr

4. Práva a povinnosti strávníků a jejich zákonných zástupců

4.1. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat stanovenou dobu výdeje, základní hygienické návyky a zásady správného stolování.

4.2. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření ke Covid-19, schválená vládou České republiky.

4.3. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a v přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, k výdeji stravy jsou povinni nosit elektronický čip.

4.4. Jídlo se nesmí vydávat do skleněných nádob, pouze do čistých nádob, určených pro skladování a přepravu jídel.

4.5. Jídlo vydávané do jídlonosičů je určené k okamžité spotřebě, školní jídelna zodpovídá za zdravotní nezávadnost pokrmu pouze do okamžiku výdeje do jídlonosiče, od okamžiku převzetí jídla v jídlonosiči ručí za zdravotní nezávadnost strávník.

4.6. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování, ale zajistí ohřev připravené stravy v rodině strávníka.

4.6.1. Rodiče donesou připravenou dietní stravu do školní jídelny v nádobách určených pro skladování a ohřívání potravin ráno, před nástupem dítěte do školy. Školní jídelna zajistí uložení dietní stravy do chladničky a při výdeji stravy zajistí její ohřátí na bezpečnou teplotu. Dietní strava musí být označena jménem dítěte.

4.6.2. Rodiče nebo jiný zákonný zástupce zajistí písemné prohlášení, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování.

4.7. Dozor nad žáky a studenty při poskytování školního stravování zajišťují zaměstnanci školní jídelny, kteří mají právo napomenout strávníky v případě jejich nevhodného chování

Zaměstnanci školní jídelny jsou povinni dbát na to, aby při poskytování školního stravování byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů, zajištěna ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Ředitelka školní jídelny může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci žáka nebo studenta rozhodnout o jeho vyloučení ze stravování pro závažné porušení povinností, hrubé slovní útoky nebo úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školní jídelny.

4.8. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit zaměstnancům školní jídelny nebo ředitelce v kanceláři jídelny. Ředitelka jídelny je povinna vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo v prostorách školní jídelny.

4.9. V prostorách školní jídelny je zakázáno kouřit, strávníci nesmí požívat alkoholické nápoje, zneužívat jiné návykové látky a nesmí vstupovat pod jejich vlivem do jídelny.

Do jídelny je zakázáno vjíždět s kočárky, na kolečkových bruslích a koloběžkách.

Je zakázáno do prostor jídelny vodit psy či jiná domácí zvířata.

4.10. K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna před vstupem do jídelny. Jídelna neručí strávníkům za cennosti, peněžní hotovost a mobilní telefony odložené v prostorách šatny a jídelny. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Prostory u pokladního okénka a šatny strávníků jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Strávníci jsou informováni při vstupu do jídelny umístěním informačních samolepek na viditelných místech.  Kamerový systém je registrován ÚOOÚ.

5.2. V době školních prázdnin je zkrácena doba výdeje obědů a doba pokladen do 13,00 hodin. Během měsíců červenec a srpen se na výdejně J. M. Marků a Střelnice strava nevydává. Strávníci mají možnost se stravovat v jídelně na ul. B. Smetany nebo Dobrovského. Během těchto měsíců je na 3 týdny jeden z provozů uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Stravu vždy zajišťuje druhý provoz a strávníci jsou 14 dní dopředu na změnu upozorněni.

5.3. Školní jídelna má povinnost informovat strávníky o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je uveden v Nařízení EU č. 1169/2011 – jedná se o 14 vybraných alergenů. Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích. Přítomnost alergenu v pokrmu a nápoji na jídelním lístku je označena číslem stanoveným na seznamu alergenů. Seznam alergenů je zveřejněn na webových stránkách a ve všech vývěsních skříňkách jídelny.

5.4. Elektronická evidence tržeb (EET) Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platnosti od 1.12.2016. Školní jídelny, které jsou příspěvkovou organizací, jsou zcela z povinnosti evidovat tržby vyjmuty. Evidenční povinnosti nebudou u příspěvkových organizací podléhat ani tržby ze stravování kmenových zaměstnanců příspěvkové organizace, ani tržby ze stravování zaměstnanců jiných příspěvkových organizací, ani tržby ze stravování cizích strávníků bez ohledu na to, zda tržby plynou z hlavní činnosti nebo z hospodářské činnosti.

5.5. Školní jídelna zpracovává při své činnosti osobní údaje strávníků, kterým poskytuje stravovací služby na základě právní povinnosti, bez souhlasu strávníka. V případě zpracování osobních údajů, které nejsou uvedeny výčtem v právním předpisu, se jedná o zpracování na základě souhlasu. Osobní údaje zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, po ukončení poskytovaných služeb se zálohy dat archivují s heslem a po uplynutí doby deseti let budou data ze systému vymazána.

Tiskopisy „Informace o zpracování osobních údajů“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ jsou umístěny na nástěnce jídelny, na webových stránkách www.madoret.eu/gdpr   nebo si strávník může tiskopisy vyžádat v kanceláři školní jídelny.

5.6. Strávník si může vyžádat informace o tom, jaké osobní údaje o klientovi systém zpracovává, za poskytnutí informací má ŠJ právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (§ 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud strávník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany ŠJ k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (§ 21 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů).

5.7. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školní jídelny nebo s hlavní kuchařkou.

5.8. Tento Vnitřní řád se vydává v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

5.9. Vnitřní řád je umístěn na nástěnce školní jídelny a je zveřejněn na webových stránkách madoret.eu/vnitrni-rad.

5.10. Zaměstnanci, žáci, studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou seznámeni s obsahem Vnitřního řádu školní jídelny při podání přihlášky ke stravování.

 

 

V Lanškrouně dne  2. 1. 2023

 

Zpracovala:

Pavlína Tovtiková

ředitelka Školní jídelny MADORET Lanškroun, B. Smetany

 

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA